Projekt Akademia Wspólnoty – Edukacja ekonomiczna liderów społeczności lokalnych

Projekt zrealizowany przez Fundację Jacka Maziarskiego
w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Projekt adresowany był do osób młodych (w wieku do 35 lat), aktywnie uczestniczących w życiu swoich środowisk i zainteresowanych poznaniem zasad konstruowania, uchwalania i realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Kwestie gospodarki finansowej samorządów, przesądzającej o kształcie otoczenia i warunkach życia mieszkańców, znane są głównie pracownikom urzędów, członkom rad różnych szczebli i osobom zawodowo związanym z tą tematyką. Pomysłodawcy projektu uznali, że poszerzenie wiedzy o zasadach i mechanizmach rozdzielania środków na poszczególne zadania może okazać się interesujące i przydatne dla młodego pokolenia lokalnych działaczy.

Organizatorom zależało na tym, by objąć projektem jak najwięcej osób i dotrzeć do środowisk z mniejszych ośrodków, dlatego też postanowiono, że szkolenie odbędzie się w trzech miastach – Warszawie, Krakowie i Wrocławiu; w każdym z nich dwukrotnie, w  pięciomiesięcznych turach (pierwszej trwającej od września 2017 r. do stycznia r. 2018 i drugiej – od lutego do czerwca 2018 r.) i zawsze z przeznaczeniem 75 procent miejsc dla słuchaczy z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast liczących do 20 tys. mieszkańców.

W zajęciach uczestniczyły w sumie 102 osoby.